Over ons

Als modusneutraal en onafhankelijk adviespunt is het onze missie om bedrijven te informeren, sensibiliseren en begeleiden zodat een “mental shift” leidt tot een optimale moduskeuze voor elke goederenstroom.

Bedrijfsadvies:

Als Adviespunt voor bedrijven informeert en begeleidt Multimodaal.Vlaanderen bedrijven uit de doelgroep bij het zoeken naar haalbare alternatieven voor of efficiëntieverbetering binnen het wegvervoer. Zowel verladers als logistieke dienstverleners kunnen beroep doen op de diensten van het Adviespunt, dat op basis van een analyse van de transportstromen en in functie van logistieke parameters en service level agreements concrete multimodale voorstellen formuleert. Tegelijk wordt gekeken naar mogelijkheden om vervoer over de weg efficiënter te laten verlopen (hogere belading en minder lege kilometers). Wenst u contact met een multimodaal expert, klik dan op de knop “contact”.

CONTACT

Communities en samenwerkingsverbanden:

Veel bedrijven leveren sinds geruime tijd inspanningen om hun goederenstromen te optimaliseren. Verdere efficiëntieverhoging of nieuwe multimodale mogelijkheden ontstaan door bedrijfsoverstijgende samenwerking. Het Adviespunt neemt geregeld initiatieven om bedrijven en stakeholders samen te brengen met als doel het identificeren van multimodale en/of efficiëntie verhogende transport opportuniteiten. De communities die aldus ontstaan kunnen regionaal of per type product georganiseerd zijn, met als doel om volume te bundelen rond één of meerdere specifieke trajecten of infrastructuur. Concrete voorbeelden van recente initiatieven zijn de ronde tafels i.v.m transport van afval en van bouwmaterialen. Ook rond regio’s met specifieke mobiliteitsproblemen (Brussel, Antwerpen) organiseert of participeert het Adviespunt community initiatieven met als doel bedrijven te sensibiliseren en te informeren over mogelijke alternatieven.

Beleidsadvies:

Multimodaal.Vlaanderen filtert en distilleert de ervaringen op het terrein tot zinvolle adviezen voor de overheid. Beleidsadviezen kunnen betrekking hebben op infrastructurele knelpunten of noden, te kort schietende regelgeving, nood aan financiële ondersteuning voor welbepaalde groepen, transportvormen of bestemmingen enz… het Adviespunt vervult ook de rol van klankbord voor de overheid inzake goederenmobiliteit.

Flowers Flowers