Weg

Door de toenemende congestieproblematiek komt wegvervoer, en meer bijzonder vrachtvervoer via de weg, meer en meer in een negatief daglicht te staan. Vrachtwagens worden vanuit meerdere invalshoeken met de vinger gewezen: zij veroorzaken de files, zij zijn betrokken bij de zwaardere verkeersongevallen, en zij zouden verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de uitstoot van CO2, fijnstof en de stikstofoxiden. De realiteit is uiteraard een genuanceerd verhaal, waarin alle gebruikers van openbare mobiliteitsinfrastructuur hun aandeel hebben in voornoemde maatschappelijke uitdagingen.

Wanneer haalbare alternatieven bestaan via binnenvaart, trein of shortsea, rest er de kritische vraag of het zinvol en verantwoord is om de vrachtwagen in te zetten om het volledige traject te overbruggen. Voor tal van transporten die vandaag via de weg verlopen, is echter geen alternatief via water of spoor mogelijk. Denk maar aan de belevering van winkels, de bevoorrading van tankstations, het leveren van bouwmateriaal op een bouwwerf in de binnenstad of het ophalen van huisvuil bij u in de straat. Voor al deze en andere voorbeelden van noodzakelijk unimodaal transport, is enkel de kritische vraag naar de mate van efficiëntie terecht.

 

Waar transport met de vrachtwagen wenselijk of noodzakelijk is, komt het erop aan de beladingsgraad van het voertuig gedurende het volledige traject zo hoog mogelijk te houden en de lege aanrij- of herpositioneringsafstand zo beperkt mogelijk te houden.

Grote transportbedrijven met veel diverse opdrachten slagen er vrij goed in om planningen zo op elkaar af te stemmen dat vrachtwagens goed beladen zijn. Ook het aandeel lege kilometers is de laatste jaren sterk afgenomen, al blijven percentages van rond de 20% lege kilometers geen uitzondering.

Mogelijke maatregelen om de beladingsgraad te verhogen, en/of de lege kilometers te beperken:

 • Met betrekking tot het voertuig
  • LZV
  • Combi-trailer (combinatie van vrachtwagen met vaste laadruimte en trailer, max. 38 europaletten i.p.v. 33 in een gewone trekker-oplegger)
  • Trailers met verlaagde laadvloer (meer laadhoogte)
  • Lichtgewicht trailers (zijn 2 tot 3 ton lichter waardoor meer nuttig laadvermogen)
  • Dubbeldek trailers
  • Jumbo tankwagens (tankwagen met meerdere compartimenten om na een eerste lossing andere producten te kunnen laden zonder te cleanen.)

 

 • Met betrekking tot transport planning en organisatie
  • Horizontale samenwerking
  • Verticale samenwerking
  • Performante software voor planning
  • Verhogen drop size in combinatie met verlagen drop frequency
  • Leveren/afhalen tijdens avond/nacht
  • Selectief opdrachten aanvaarden

 

 • Met betrekking tot de goederen:
  • Verpakking aanpassen aan type transport (cfr. VIL project LogPack)
  • Verpakking afstemmen op logistieke drager

 

 

Tenzij zowel de verzender als de ontvanger van de goederen beschikt over een eigen spooraansluiting of kaaimuur, zal altijd voor- of natransport via de vrachtwagen nodig zijn. Maar ook wanneer spooraansluiting of een kaaimuur beschikbaar is, dienen verzender en ontvanger te beschikken over de nodige uitrusting om de goederen (al dan niet verpakt in containers) te laden en te lossen. Heel vaak bestaat een multimodale oplossingen dan ook uit een voortraject per vrachtwagen, een hoofdtraject per spoor, binnenschip of coaster, en een natraject per vrachtwagen.

Daar waar de laadruimte van de vrachtwagen dienst doet als transportverpakking, zijn veel soorten goederen niet geschikt om los of op pallet vervoerd te worden via trein of schip. De goederen moeten vervolgens, al dan niet op pallet, vervoerd worden in een gestandaardiseerde multimodale unit, de container. Gestandaardiseerd is hier een relatief begrip, omdat er veel verschillende standaarden bestaan (zie shortsea, type containers)

Zeker bij kortere hoofdtrajecten (<100km per schip en <250km per trein) weegt het voor- en natransport en de extra behandeling (op en af de vrachtwagen, schip en trein plaatsen van de goederen) zwaar door in de totale kostprijs van de multimodale oplossing. Het gedeelte wegtransport dient dan ook zeer efficiënt georganiseerd te worden, met gesloten roundtrips, efficiënte routes en minimale wachttijden om te laden en te lossen, zowel bij de verzender, de ontvanger als op de terminals.

 

Flowers Flowers