Activiteiten

Bedrijfsadvies 

Als adviespunt voor bedrijven informeert en begeleidt Multimodaal.Vlaanderen bedrijven uit de doelgroep bij het zoeken naar haalbare alternatieven voor of efficiëntieverbetering binnen het wegvervoer.

Zowel verladers als logistieke dienstverleners kunnen beroep doen op de diensten van Multimodaal.Vlaanderen, dat op basis van in onderling overleg geselecteerde goederenstromen en in functie van logistieke parameters en service level agreements concrete multimodale voorstellen uitwerkt.

Tegelijk wordt gekeken naar mogelijkheden om vervoer over de weg efficiënter te laten verlopen (hogere belading en minder lege kilometers).

Communities

Veel bedrijven leveren sinds geruime tijd inspanningen om hun goederenstromen te optimaliseren. Verdere efficiëntieverhoging of nieuwe multimodale mogelijkheden ontstaan door bedrijfsoverstijgende samenwerking.

Multimodaal.Vlaanderen neemt geregeld initiatieven om bedrijven en stakeholders samen te brengen met als doel het identificeren van multimodale en/of efficiëntieverhogende transport opportuniteiten.

De communities die aldus ontstaan kunnen regionaal of per type product georganiseerd zijn, met als doel om volume te bundelen rond één of meerdere specifieke trajecten of infrastructuur.

Beleidsadvies

Multimodaal.Vlaanderen filtert en distilleert de ervaringen op het terrein tot zinvolle signalen aan en adviezen voor de overheid.

Beleidsadviezen kunnen betrekking hebben op infrastructurele knelpunten of noden, tekortschietende regelgeving, nood aan financiële ondersteuning voor welbepaalde toepassingen, transportvormen of bestemmingen enz…

Het adviespunt vervult ook de rol van klankbord voor de overheid inzake goederenmobiliteit.

Flowers Flowers