Missie, doelstelling en visie

Missie

Als modusneutraal en onafhankelijk adviespunt bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden zodat een “mental shift” leidt tot een optimale moduskeuze per goederenstroom.

Doelstelling

Multimodaal.Vlaanderen heeft de ambitie om de door het Federaal Planbureau voorspelde groei van het goederenvervoer (+25% tussen 2015 en 2030, uitgedrukt in tonkilometer) mee helpen opvangen.

Dit zal, in combinatie met andere maatregelen die de Vlaamse regering genomen heeft en nog zal nemen, leiden tot een afname van de filezwaarte in Vlaanderen.

Visie

Multimodaal.Vlaanderen zet in op efficiënter gebruik van alle bestaande en toekomstige capaciteit en infrastructuur.

Naast modal shift van weg naar water, spoor of pijpleiding is efficiëntieverhoging in het wegvervoer zelf een absolute prioriteit.

VIL gelooft sterk in de kracht van samenwerking en zet resoluut in op communities die bedrijven, dienstverleners en stakeholders samenbrengen rond duurzame vervoersconcepten.

Flowers Flowers